TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
Fashioncenteroutlet.com Oy
(”Fashioncenteroutlet”)
c/o Fashion Center, osasto 1C1
Härkähaankuja 14
01730 VANTAA
y-tunnus: 2803665-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Timy Lassooy
Fashioncenteroutlet.com Oy
(”Fashioncenteroutlet”)
c/o Fashion Center, osasto 1C1
Härkähaankuja 14
01730 VANTAA
y-tunnus: 2803665-4

3. Rekisterin nimi
Fashioncenteroutletin asiakasrekisteri
("Asiakasrekisteri")

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fashioncenteroutletin ja sen konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, Fashioncenteroutletin ja sen konserniyhtiöiden palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen
sekä asiakassuhteiden ja Fashioncenteroutletin sekä sen konserniyhtiöiden
tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.
Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Fashioncenteroutletin ja sen konserniyhtiöiden asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Fashioncenteroutletin, sen konserniyhtiöiden ja niiden huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide-ja markkinatutkimuksiin.
Fashioncenteroutletin noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten henkilötietolakia. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden
noudattamiseksi.
 
5.Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun
rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

  • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli)
  • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta)
  • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot)
  • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta, asiointitiedot, puhelutallenteet, Fashioncenteroutletin kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot)
  • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit)
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.


6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti
•rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Fashioncenteroutletin asiakkaaksi, rekisteröityessään Fashioncenteroutletin palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn
käyttäessä Fashioncenteroutletin palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Fashioncenteroutletin ja rekisteröidyn välille
• Fashioncenteroutletin konserniyhtiöiltä tai muilta markkinoilla toimivilta
osapuolilta soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja voidaan siirtää muille Fashioncenteroutletin konserniyhtiöille ja käsitellä Fashioncenteroutletin konsernin yhteisessä tietojärjestelmässä.
Asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot voidaan siirtää Fashioncenteroutletin Suoramarkkinointirekisteriin tiedot kerättäessä ja silloin, kun rekisteröidyn henkilön
asiakassuhde Fashioncenteroutletin kanssa tai muu asiallinen yhteys Fashioncenteroutletin päättyy.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien
yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat Asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn
tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Asiakasrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin
Fashioncenteroutletin myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Fashioncenteroutletin huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

10.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on
tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Fashioncenteroutlet saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen
käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Fashioncenteroutletia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
Rekisteröityonitse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee
ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä kohdassa 2 ilmoitettuun Fashioncenteroutletin rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.